Home| Contact| Algemene voorwaarden
Direct een afspraak maken?
Bel 0492 36 20 27

Algemene leveringsvoorwaarden

 
ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN 26 april 1985 gedeponeerd KvK Eindhoven  onder KvK-nummer 17027224
 

P.M. van Hees
Nijverheidsweg 7
Gemert
 
Art.1 Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten door P.m. van Hees, Nijverheidsweg 7 te Gemert, hierna te noemen van Hees, zijn van toepassing deze algemene handelsvoorwaarden voor zover daarvan niet in de offerte of in andere schriftelijke vorm door van Hees is afgeweken.
 
Art.2 Offertes, prijscouranten, orders
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze door van Hees uitdrukkelijk als vast worden aangemerkt. Orders en afspraken zijn voor drie weken geldig. Alle prijscouranten van hees slechts bindend indien deze door van Hees schriftelijk zijn bevestigd. Tenzij anders gesteld, zijn offertes gedurende zijn vrijblijvend. Bestellingen worden uitgevoerd tegen de geldende prijzen bij aflevering. Bedraagt de termijn tussen ontvangst en acceptatie van de bestellingen de afleveringsdatum niet meer dan 8 dagen, dan zullende bestellingen worden uitgevoerd tegen de in de prijscourant vermelde prijzen.
 
Art.3 Aflevering
De levering van goederen geschiedt direct over de drempel van het magazijn. Verzending van verkochte producten vindt plaats op rekening en voor risico van de koper op het overeengekomen afleveringsadres. De koper draagt het risico vanaf het moment van aflevering of vanaf separatie van de goederen.
 
Art. 4 Overmacht
Indien overmacht van Hees verhindert tijdig te leveren heeft van Hees de keuze de overeenkomst als opgeschort te beschouwen dan wel zich ontslagen te achten van de verplichting tot levering, een en ander zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding in enigerlei vorm. Als overmacht zal beschouwd worden o.a. storingen in het bedrijf, gebrek aan brandstoffen, overheidsmaatregelen, alsmede alle onvoorziene omstandigheden waardoor nakoming redelijkerwijze niet gevorderd kan worden.
 
Art.5 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid wegens wanprestaties van van Hees voor schade geleden door de koper is beperkt tot de aantoonbare schade die direct een gevolg is van de wanprestatie, met dien verstande dat winstderving en omzetverlies geleden door de koper nimmer ten laste van van Hees kunnen worden gebracht. De verplichtingen van van Hees tot levering, terugbetaling of vermindering van de koopprijs alsmede schadevergoeding vervallen inden de gebreken, manco’s of vertraging niet schriftelijk door de koper aan van Hees is gemeld terstond nadat de koper dit redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen doch in elk geval binnen 8 dagen na aflevering. Gebreken aan een deel van het afgeleverde geven de koper niet het recht tot afkeuring van het geheel.
 
Art. 6 Betaling
Betalingen geschieden á contant. Indien andere betalingstermijnen van toepassing zijn, dienen deze tevoren door van Hees schriftelijk te zijn overeengekomen. wanneer betaling van een toegezonden rekening niet op de geldende datum wordt voldaan is van Hees gerechtigd een vergoeding wegens renteverlies over de te laat betaalde gelden in rekening te brengen van 3% boven het geldende promesse disconto van de Nederlandse Bank. Bovendien is van Hees gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door een enkele verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de geleverde goederen terug te nemen onverminderd zijn recht om daarenboven schadevergoeding te vorderen. Alle incassokosten zijn voor rekening van de koper. De wettelijke interest begint te lopen vanaf de datum dat het bedrag had betaald dienen te worden. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor de koper. De buitengerechtelijke kosten na eerste aanmaning worden geacht 15% van het gevorderde bedrag te bedragen met een minimum van fl 50,00.
 
Art.7 Eigendomsvoorbehoud
Van Hees blijft eigenaar van de door hem geleverde producten tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen die hij op de koper heeft en op eventuele andere afnemers van de koper met wie deze een gemeenschappelijke opslag heeft. Dit eigendomsvoorbehoud laat onverlet het recht van de koper om de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering te bewerken of te verkopen.
 
Art. 8 Bevoegdheid personeel
Overeenkomsten gesloten door personeelsleden van van Hees binden deze niet voor zover deze overeenkomsten niet door van Hees schriftelijk c.q. onmiddellijk zijn uitgevoerd. Als personeelsleden wordt in dit verband beschouwd alle werknemers en medewerkers, uitgezonderd de directie en de procuratiehouder [s].
 
Art. 9 Domicilie en geschillen
Voor de uitvoering van overeenkomsten kiezen beide partijen domicilie in de plaats van vestiging van van Hees. Alle rechtsvorderingen zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter waaronder de plaats van vestiging van van Hees resorteert. 

Firststop van Hees

Nijverheidsweg 5
5421 WN Gemert
 
T: 0492 36 20 27
F: 0492 36 70 26
E: info@pvhees.nl
Openingstijden werkplaats   Winkel / Aanhangwangens
Maandag t/m Vrijdag 08:30 tot 17:30   Maandag t/m Vrijdag 08:30 tot 18:00
Zaterdag     09:00 tot 15:00   Zaterdag     09:00 tot

15:00

                                                               


Home| Contact| Algemene voorwaarden Bedrijfsinformatie| Aanbiedingen| Totaal onderhoud
Automaterialen| Banden| APK| Aanhangwagens| Aanhangwagen huren| Links